Vad är en optiker?

OPTOMETRI – kunskaper om människans ögon, syn, synsystem och perception

Definitioner av en optiker

Enligt svensk myndighetsdefinition (se t.ex. Karolinska Institutets huvudområdesdefinition av optometri[1]) utgörs optometri av;

”kunskaper om människans ögon, syn, synsystem och synprocesser/perception, samt hur inre och yttre faktorer påverkar synen.”

Med inre faktorer avses generella sjukdomar, ögonsjukdomar och andra fysiologiska och anatomiska förändringar – som ofta är åldersrelaterade – som kan påverka synen och synfunktionen. Med yttre faktorer avses ljus, ljussättning, ergonomiska och optiska faktorer som kan påverka synen båda positivt och negativt.

I Sverige har vi två yrkeskategorier som utövar hälso- och sjukvårdsprofessionen optometri. Optiker är sedan hösten 1994 en högskoleutbildad person med legitimation från Socialstyrelsen (sedan 1964)[2] som undersöker ögon- och synfunktion, och ordinerar synhjälpmedel, som glasögon och kontaktlinser som ska kompensera synfel beroende på funktions- eller brytningsfel, samt vid behov remittera vidare till läkare Genom legitimationen tillhör optiker hälso- och sjukvården, och är skyldig att lyda Socialstyrelsens särskilda författningar gällande optiker.
Den treåriga utbildningen som leder tilI optikerexamen kan antingen genomföras vid Karolinska Institutet i Stockholm eller vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Göteborg. Med en optikerexamen kan man ansöka om legitimation som optiker med kontaktlinsbehörighet hos Socialstyrelsen. Som alla legitimationsyrken är en optiker skyldig att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet[3], vilket innebär att optiker måste hålla sig uppdaterade inom optometrins kunskapsutveckling.

Sedan 1 september 2016 har optiker med särskild efterutbildning med inriktning och omfattning definierad av Socialstyrelsen[4] möjlighet att ansöka om behörighet att rekvirera och hantera vissa läkemedel (rekvisitionsrätt). Endast optiker med rekvisitionsrätt har enligt beslut av Optikerförbundet rätt att använda sig av titeln optometrist. En optometrist är således en optiker med utökad kompetens efter formell utbildning inom okulär farmakologi, ögats sjukdomar, barns syn och synutveckling, samt neurologiska förändringar som påverkar synen. Endast optometrister har rätt att rekvirera och hantera läkemedel som används i samband med undersökning av synen. I Sverige kan man idag utbilda sig till optometrist vid Linnéuniversitetet och Karolinska Institutet. Av 4 kap. 6 § i Patientsäkerhetslagen[5] framgår att i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område får den som enligt 5 § saknar behörighet att använda en skyddad yrkestitel inte heller använda en titel som kan förväxlas med en sådan titel.

Genom studier inom optometri utvecklas kunskap om: 

 •  Normal och avvikande syn och synutveckling
 •  Utveckling och uppmätning av brytningsfel i ögat och tillpassning av synhjälpmedel anpassat för olika synbehov i relation till synförmågan.
 •  Upptäckt, behandling, habilitering och rehabilitering av ögonsjukdomar och andra förändringar i synsystemet.
 •  Geometrisk och fysikalisk optik.
 •  Insatser/interventioner baserat på förändringar i synmiljön och synhjälpmedel som kan förbättra synkomforten.

Evidensbaserad optometri syftar till att för varje individ/patient uppnå bästa möjliga synkomfort och synhälsa. Kunskapen används för att på bästa sätt bedöma, uppmäta, diagnostisera, behandla, habilitera och rehabilitera synförmågan.”

Optiker och optometrister kan inom specifika optometriska ämnesområden hos Optikerförbundet ansöka om intyg som verifierar särskild yrkeskompetens inom följande områden:

 • Synsvagsoptometri
 • Samsynsproblematik
 • Tillpassning av Speciallinser
 • Tillpassning av Orto-K linser
 • Screening för Diabetesretinopati (endast för Optometrister)
 • Hantering av patienter med ökad risk för glaukom (endast för Optometrister)

Intyg om särskilda kompetenser utfärdas av Optikerförbundet efter uppvisat dokumentation, av på förhand godkända, efterutbildningar samt avklarat examination inom ämnesområdet.

På Optikerförbundets hemsida finns en sökfunktion där man kan hitta vilka av våra medlemmar som är optiker och optometrister, samt vilka som innehar särskilda kompetenser.

Referenser:

 1. https://ki.se/medarbetare/regler-och-administration-inom-utbildning
 2. https://www.sanctaluciagille.se/optikeryrkets-historia/
 3. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
 4. https://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2016-41#anchor_0
 5. https://lagen.nu/2010:659

Läs mer…

Denna text får användas enligt Creative Commons (CC).

Vad gör en optiker?

Som optiker hjälper du människor till ett bekvämare seende och en bättre tillvaro. Till din hjälp har du den absolut senaste teknologin och produkter som kan anpassas för varje individ. Söker du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för andra människor och har goda karriärmöjligheter är det här jobbet för dig.

Under de senaste tjugo åren har optikern gått från ett hantverksyrke till att arbeta kliniskt under legitimation inom hälso- och sjukvården. Fler och  fler människor söker sig till optikern för ögonhälsovård. På samma sätt som man går till läkaren för hälsokontroll väljer många att regelbundet besöka sin optiker för att kontrollera att ögonen mår bra. Det ställer större krav på optikerns medicinska kompetens och optikern har en djup medicinsk kunskap


Framtidens optiker

När du nu funderar över vilken utbildning du ska välja är det viktigaste kanske inte vad jobbet innebär idag, utan hur det kommer att se ut om 5-10 år, när du ska ut i arbetslivet.

Optikern kommer i allt större utsträckning vara en del av vårdkedjan och jobba med ögonhälsa. När befolkningen blir allt äldre ökar behovet av ögonundersökningar. Synundersökningarna kommer att i allt större utsträckning utföras med tekniska hjälpmedel, optikern fokuserar på sådant som maskinen inte kan ersätta; att hitta den bästa lösningen på patientens synproblem utifrån dess unika förutsättningar, behov och krav.


Arbeta som optiker i Sverige

Optiker är en skyddad yrkestitel. För att få kalla sig Optiker i Sverige krävs legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen.

För dig som utbildat dig utomlands kan du läsa mer om ansökningsprocessen på Socialstyrelsens hemsida.

Practice in Sweden

Optiker is a healthcare practitioner and you need to obtain a licence to practice.

For more information and application visit Socialstyrelsens