Dataskyddspolicy

Optikerförbundet (OF) värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur OF samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på kansli@optikerforbundet.se

Genom att kontakta oss, beställa någon av våra trycksaker, när du anmäler dig till ett möte, utskick, seminarium, kurs, konferens eller liknande arrangerat av OF eller någon av våra samarbetspartners, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att OF använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till, eller kommunicera med dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in on- och off-line, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. på kurser).

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer något från vår hemsida, när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon, när du anmäler dig till en kurs, ett möte, ett seminarium eller liknande, när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

  • Person- och kontaktinformation– namn, födelsedatum, personnummer, legitimation som optiker eller annan medicinsk personal / kontaktlinsbehörighet / övriga medicinska behörigheter, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
  • Betalningsinformation– fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

  • Person- och kontaktinformation– namn, födelsedatum, personnummer, legitimation som optiker eller annan medicinsk personal / kontaktlinsbehörighet / övriga medicinska behörigheter, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.

Information om varor/tjänster– detaljer angående de varor/tjänster du har köpt eller möten du har deltagit i.
Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
Historisk information– tidigare köp, deltagande på kurser/möten, betalnings- och kredithistorik etc.
Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via t.ex. Google Analytics).
Geografisk information– din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och medlemmens finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, t.ex. för att OF ska kunna utföra sina åtaganden gentemot medlemmar.

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. OF behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person-, legitimations- och kontaktuppgifter.
För att uppfylla våra skyldigheter gentemot bl.a. medlemmar (inklusive dess arbetsgivare) och leverantörer, samt för att tillhandahålla medlemmar och övriga intressenter med information, produkter och tjänster.
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot medlemmar och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela information med tredje part såsom mässarrangörer, leverantörer eller underleverantörer, samarbetspartners, kundorganisationer eller andra samarbetspartners. Information kan också komma att delges till medlemmar och till myndigheter om det är nödvändigt för fullgörande av legala skyldigheter eller om det finns andra lagliga grunder. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Att vi ”kan komma att” i detta sammanhang innebär inte att vi med automatik gör så. Enbart efter noggrant övervägande och mot laglig grund kommer i förekommande fall information att delas.

Medlemmar. OF kan komma att använda data för att kommunicera relevant information, t.ex. mötesdeltagare eller utställare på mässor, till medlemmarna via elektroniska kommunikationskanaler, via telefon eller brev.

Myndigheter. OF kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Arbetsmiljöverket, Transportstyrelsen, Socialstyrelsen, IVO eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om medlemmen har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna. OF kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

OF behandlar datan inom EU/EES. OF vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.
Passivt avslutat medlemskap registreras normalt senast tre månader efter utebliven inbetalning (tredje påminnelse) varefter radering av medlemsuppgifter sker.
Aktivt avslutat medlemskap registreras normalt senast en månad efter meddelande härom varvid radering av medlemsuppgifter sker.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter OF har om dig och verifiera den information vi har om dig.
Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Kontakta oss

Optikerförbundet är en medlemsorganisation med organisationsnummer 802405-6882 och har sitt säte på Drakens Gränd 6, Box 22307, 111 22 Stockholm. Kontakta oss på kansli@optikerforbundet.se

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2 februari 2021.
Olle Lindström
olle.lindstroem@eye-solutions.se

Mobil 0708-177185