Fem snabba frågor Ordförande svara

Vilka är optikerförbundets visioner och mål?

Vår vision är att vi ska verka för världsledande syn- och ögonvård. I det ligger att vi dels måste se till att optikers kompetens blir mer känd så att befolkningen uppmanas att i första hand gå till oss optiker när de har problem som kan relateras till synen, men även också att vi ska jobba för att optiker används som primärvårdsinstans. Med primärvårdsinstans anser vi att optiker bör involveras i t.ex. diabetesscreening, glaukomuppföljning eller uppföljning av riskgrupper för glaukom. Detta på samma sätt som vi hanterar katarakt idag. Detta är i linje med myndigheternas intentioner men har inte implementerats. Samtidigt som detta egentligen är förbundets mål om ”shared care”.

Förbundets mål omfattar även att etablera oss som vårdgivare inom samsynsproblematik samt terapeutiska medikamenter. Frågan om terapeutiska är riktigt långsiktigt (2040) och går via ”shared care” och den nya optikerföreskriften som trädde i kraft 1 januari 2024. Med den nya föreskriften finns inget längre som hindrar oss optiker från att bli den primära vårdgivaren för personer över 8 år med samsynproblematik. Här behöver dock varje optiker ta sitt ansvar och se till att man erbjuder adekvat behandling för denna patientgrupp.

Varför är shared care viktigt för optiker?

För optiker är det ett erkännande av den kompetens vi besitter. Viktigast är dock shared care för patienterna och samhället genom att vård kan erbjudas lokalt och nära i tid, samt att vårdkedjan utnyttjas mer effektivt. Optiker tar hand om det de är kompetenta att göra och det som ligger utanför vårt kompetensområde remitteras vidare. vilket är helt i enlighet med den nya optikerföreskriften och dens intentioner. Vi ska med andra ord inte remittera vid misstanke om sjukliga förändringar, men först när ett vårdbehov som ligger utanför vårt kompetensområde föreligger remitteringar. Här måste vi samtidigt bli bättre på kollegiala remisser. Känner man att man själva inte har kompetens att ta hand om en patient inom vårt eget kompetensområde så bör patienten i första hand remitteras till en kollega, , även om det är till en konkurrerande butik. Om vi inte själva kan erkänna varandras kompetens så blir det svårt övertyga allmänheten! Projektet vi genomförde i Skåne är ett bevis på att detta är fullt möjligt. I det fanns en hederskod om att när en kollega remitterade för en klinisk frågeställning så skickades patienten tillbaka om tillpassning av synhjälpmedel var aktuellt. På det sätt borde vi alla jobba!!

Hur arbetar optikerförbundet med arbetsmiljöfrågor som arbetstid och lön osv?

Dessa frågor är fackliga frågor och enligt våra stadgar så ska vi inte jobba med vare sig dessa frågor eller kommersiella frågor.

Kan du nämna några av de ”milstolpar” som optikerförbundet arbetat med som du känner har varit viktigt för optikerbranschen?

Går vi långt tillbaka i tid så har förbundet drivit frågan om att få legitimation (blev legitimationsyrke 1964). Vidare arbetade vi för att utbildningen skulle bli högskoleutbildning (blev det 1994). På senare år har vi arbetat med frågan att få tillgång till diagnostiska droppar och en ny föreskrift. Frågan om diagnostiska droppar tog nästan 10 år att driva genom, och en ny föreskrift tog ca 20 år. Men från 1 januari 2024 har vi en ny föreskrift som på ett helt annat sätt erkänner optikers kompetens!

Vem är optikerförbundet till för?

Vi är till för alla optiker! Oberoende om man har rekvisitionsrätt eller inte, eller om man jobbar inom den privata eller landstingsfinansierade sektor, så ska förbundet tillvarata alla optikers intressen gentemot branschen, myndigheter och samhället. Som hälso- och sjukvårdspersonal är alla vi optiker skyldiga att hålla oss uppdaterade. Optikerförbundet ska här vara ett stöd genom att vi erbjuder relevant information, kurser och Optometridagarna, så att vi underlättar för våra medlemmar att hålla sig uppdaterade.