Stipendier

Optikerförbundets resestipendier

Optikerförbundets avsatta medel för stipendier tilldelas efter ansökan Optikerförbundets medlemmar. Stipendium delas ut för förkovran och vidareutbildning inom yrket legitimerad optiker. Medlem äger vidare möjlighet att söka resestipendium inom ramen för social verksamhet i syfte att bibringa människor i andra länder en förbättrad synhälsa.

Villkor: Medlemsnummer ska framgå i ansökan ska där syfte med stipendiet tydligt anges.
Det högsta stipendium som delas ut är 20 000 kr. Resestipendium uppgår till maximalt 5 000 kr. maximal årlig utdelning är 25 000 kr.
Vid godkänd ansökan ska den sökande utan onödigt dröjsmål förse Optikerförbundet med uppgifter för utbetalning. I samband med detta ska den sökande uppge sitt personnummer (10 siffror).
Medlem kan ansöka om stipendium vid upprepade tillfällen. Medlem är dock medveten om att endast två stipendium kan utbetalas och att inga ytterligare ansökningar kommer godkännas under medlemmens livstid.

Ansökan skickas till kansli@optikerforbundet.se

Ögonfonden

Ansökningar sker helt digitalt och skall mailas till ansokningar@ogonfonden.se.

Ansökningsformulär kan hämtas på https://ogonfonden.se/anslag

För forskare:
Forskningsmedel ur Ögonfonden kan sökas mellan den 1 januari och 28 februari. Besked om vem som tilldelats medel lämnas i maj. Ansökan sker på elektronisk blankett som finns tillgänglig på ovanstående länk när utlysningen öppnar.

Karl Simson-fonden

Fondens ändamål är att skapa en allmän bred professionalism inom kåren, att stimulera unga optikers utveckling till goda yrkesmänniskor och att främja forskning inom optikerområdet.
För år 2022 finns det 20.000 kronor att utdelas till en eller flera sökande.
Som upplysning kan nämnas att inga stipendier utdelas för grund- eller påbyggnadsutbildning inom optikeryrket. Detta innebär att inga stipendier utdelas för utbildning till legitimerad optiker eller kontaktlinsbehörighet. Stipendierna lämnas bl.a. för att vidga stipendiaternas vyer inom det yrkesmässiga området för optiker, såsom kundpsykologi, organisation, administration m.m. Det är därför möjligt att få stipendium inte enbart för redovisning och företagsekonomi utan även för kurser i muntlig och scenisk framställning, språkstudier, yrkespraktik utomlands m.m.

Ansökningsblankett kan hämtas på fondens webplats http://www.simsonfond.se/
Ifylld ansökan kan med fördel mailas som pdf till nedanstående mailadress.
msimson@telia.com

Sancta Lucia Gille

Sancta Lucia Gille utlyser varje år olika stipendier, avsedda att stödja stipendiaten i sin yrkesutövning genom fortbildning och forskning.

Fru Karin Sandqvists Stiftelse för resestipendier och forskning inom området ögonsjukdomar

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom området ögonsjukdomar. Detta skall ske genom ekonomiskt anslag till enskilda svenska vetenskapsmän och svenska kliniskt verksamma ögonläkare. Ändamålet skall även kunna fyllas genom att stiftelsen utdelar resestipendier för att svenska ögonläkare skall beredas möjlighet att följa den internationella utvecklingen såväl vad gäller klinisk verksamhet som forskning inom ögonområdet.

Ansökningstid och tillvägagångssätt finns ej angivet.