Synundersökning

Synundersökning

Vad händer vid en synundersökning?

En synundersökning innefattar alltid ett antal moment, som kommer beskrivs mer i detalj här. Syftet med synundersökningen är att undersöka synen och eventuellt behov av synkorrigering. Efter en synundersökning, om inget onormalt upptäckts, kan en ordination av synhjälpmedel utfärdas eller en remiss till vidare undersökning.

Genom en noggrant utförd synundersökning, ökar sannolikheten för att onormala tillstånd upptäcks i tid, och att lämplig åtgärd kan vidtas. Optikern arbetar med det friska ögat och remitterar till läkare vid misstanke om sjukdom.
En synundersökning ska utföras av legitimerad optiker, ibland kan synundersökningen utföras av en optiker under utbildning, men då ska detta ske under den legitimerade optikerns ansvar.

Anamnes

Anamnesen är den inledande delen av synundersökningen och består av ett antal frågor. Avsikten är få specifik information rörande hur patienten uppfattar sin syn och ögonstatus, det är en viktig del och lägger grunden för att resten av synundersökningen.
Anamnesen består av frågor om; huvudorsaken till besöket, ögonens och kroppens hälsotillstånd, medicinering, förekomst av ärftlighet för ögon- och generella sjukdomar, synkraven både i arbetssituation och vid fritidsaktiviteter.

En noggrann anamnesupptagning är grunden för att rätt kunna bedöma orsaken till synproblemet, och för att kunna ge korrekt råd och ordination.

Preliminära tester

Är en benämning på ett antal inledande mätningar som utförs för att få en bild av synfelet och utesluta vissa sjukliga tillstånd. De preliminära testerna består bland annat av kontroll av: ögonens rörelse och ställningar, pupillernas storlek och reaktion på ljus samt trycket inne i ögat.

Refraktionsundersökning

Vid denna del fastställas ögats synfel, och optikern identifiera vilken styrka som eventuellt behövs för att optimera synen rent optiskt på olika avstånd. Mätningen sker både objektivt och subjektivt, beroende på patientens ålder används ofta olika tekniker.

Det är vid denna del som patienten tittar på en bokstavstavla och jämför olika alternativ (läge ”ett” eller ”två”). Det finns inget rätt eller fel svar, optikern finjusterar styrkan genom att testa olika kombinationer av glas och positioner för att uppnå det optimala läget.

Utökade undersökningar och funktionstester

Utifrån vad optikern kommit fram till i tidigare moment kan utökade tester som undersöker specifika funktioner i synen behöva utföras. Då kan ögonens förmåga att röra sig och att samarbeta undersökas. Ett väl fungerande samarbete mellan ögonen är viktigt för ett komfortabelt seende. Brister i funktioner kan i vissa fall vara orsakat av onormala tillstånd, och kräver ofta ytterligare undersökningar för att utredas.

Undersökning av ögonens hälsa

Detta innebär undersökning av ögonen både utvändigt och invändigt. Vid undersökningen används mikroskop, och speciella linser för att kunna se ögats inre.
Olika tillstånd som kan upptäckas genom undersökning av ögonen och blodkärlen inne i ögat. Det behöver inte enbart vara sådant som har med ögat att göra, så är fallet vid t.ex. diabetes och högt blodtryck och även flera andra systematiska sjukdomar.

I undersökningen av ögonens hälsotillstånd ingår ofta mätning av ögats inre tryck. Detta görs med olika typer av instrument, vanligast hos optiker är en apparat som skickar en luftpuff mot ögat. Det är även vanligt att andra typer av instrument används som till exempel ögonbottenkamera eller speciell apparatur för att mäta synfältet.
En noggrann ögonhälsoundersökning är viktig, bland annat för att utgöra en grund för framtida bedömningar av ögonhälsan.

Bedömning och åtgärd

Efter att undersökningarna genomförts, gör optikern en analys och bedömning av synproblemet samt går igenom olika alternativ för korrektion. Det är optikens uppgift att ge en noggrann information om alla möjliga alternativ som finns för att lösa det synproblem patienten har.

Om undersökningen visat att det finns misstanke om onormalt ögontillstånd, är det optikerns uppgift att remittera till läkare. Det kan innebära antingen remiss till ögonläkare eller till annan läkare.

Ordination

Optikern gör en eller flera ordinationer, baserade på det som framkommit under undersökningen, och ger en rekommendation om när nästa undersökning bör göras. Denna rekommendation ges alltid baserad på individuella förhållanden.

Remiss

I de vissa fall krävs det en remiss för att få tid hos en ögonläkare. Efter en synundersökning hos optiker kan du, om det finns misstankar om onormala tillstånd, bli remitterad till ögonläkare eller annan vårdmottagning. Rutinerna för remisser kan variera mellan olika landsting.

För mer information om detta fungerar i ditt landsting prata med en optiker nära dig.

Du kan även läs mer om hur det fungerar med remisser i ditt landsting på vårdguiden.